Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Enhver leverance fra Danish Laser Technology A/S sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
2. Tilbud og ordreindgåelse
2.1 Tilbud afgivet af DLT A/S er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. En ordre er bindende, så snart en ordrebekræftelse fra DLT A/S er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse er DLT A/S ordrebekræftelse gældende.
2.2 Det er kundens pligt, at levere færdige og korrekt skaleret tegninger i de filformater som DLT A/S anvender. 
3. Levering
3.1 Levering sker EXW (Incoterms 2010). I tilfælde af forsinkelser bærer DLT A/S ikke ansvar for indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, driftstab, følgeskader eller omkostninger.  Ved forsinkelser informerer DLT A/S hurtigst muligt om en ny forventet leveringsdato.
3.2 I tilfælde hvor køber ikke afhenter leverancen på aftalt tidspunkt, sender DLT A/S ordren for kundens regning, med mindre andet aftales.
3.3 DLT A/S har ret til at over- eller underlevere med op til +/- 10% på stk. antal med mindre, der er lavet speciel aftale herom med kunden.
4. Pris og betaling
4.1 Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af DLT A/S i danske kroner ekskl. Moms og andre offentlige afgifter.  DLT A/S forbeholder sig retten til prisregulering i forhold til ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændringer i priser fra underleverandører samt prisændringer på materialer.
4.2 Emballage i form af EUR-paller faktureres på ordren ved forsendelse, og tages ikke retur.
4.3 Betalingsbetingelserne er netto 20 dage, med mindre andet er aftalt.
5. Ejendomsret
5.1 DLT A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld betaling er sket.
6. Ansvar for mangler
6.1 Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres senest 5 arbejdsdage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.
6.2 I tilfælde af fejl eller mangler er DLT A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved at foretage reparation eller udskiftning efter eget valg. Eventuelle fejl og mangler ved en leverance berettiger ikke kunden til afslag i prisen, erstatning og/eller ophævelse af aftalen.
6.3 DLT A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, det materiale som kunden selv tilvejebringer til leverancen.
7. Produktansvar
7.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i produktansvarsloven, med mindre andet fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser eller parternes aftale i øvrigt.
7.2 DLT A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af emnet
a) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand,
b) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
7.3 Køber skal holde DLT A/S skadesløs i den udstrækning virksomheden pålægges ansvar over for tredjemand i forbindelse med sådan skade eller sådant tab, idet DLT A/S, jævnfør ovenstående, ikke har ansvar for køber i en sådanne tilfælde.
8. Lovvalg og værneting
8.1 Enhver tvist, der måtte opstå imellem DLT A/S og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting.